سرور اختصاصی همراه با پشتیبانی

ارائه سرور اختصاصی از بهترین دیتا سنتر اروپا
  • سرور اختصاصی آلمان همراه با پشتیبانی

    • Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
      Total Swap Memory 32 mb