پکیج های تبلیغات در فضای مجازی

بازاریابی سایت شما در فضای اینترنت و افزایش مشتریان شما

یک ماهه روزانه با دو کلمه کلیدی

اکانت گوگل ادوردز مبلغ 600هزار تومان تضمینی برای یکماه با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.

تبلیغات روزانه 50هزارتومان

اکانت گوگل ادوردز مبلغ 50هزار تومان تضمینی برای 1روز با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر .

دو هفته با دو کلمه کلیدی

اکانت گوگل ادوردز مبلغ 450هزار تومان تضمینی برای 2هفته با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.

یک ماهه شبانه روز با دو کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

یک هفته روزانه با دو کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

تبلیغات در گوگل روزانه با 4 کلمه کلیدی

تبلیغات در گوگل با 4 کلمه کلیدی روزانه از 8 صیح تا 6 بعدظهر کل روزهای کاری یکماه تضمینی

تبلیغ یک ماهه شبانه روزبا 4 کلمه کلیدی

تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
با چهار کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل

تبلیغ یکماه در گوگل با 6 کلمه کلیدی
تبلیغات در 150 سایت تبلیغاتی

درج تبلیغات شما در 150سایت مطرح تبلیغاتی

تبلیغات در گوگل یکماه تضمینی با 5 کلمه کلیدی