پکیج های تبلیغات در فضای مجازی

بازاریابی سایت شما در فضای اینترنت و افزایش مشتریان شما
 • یک ماهه روزانه با دو کلمه کلیدی

  • اکانت گوگل ادوردز مبلغ 600هزار تومان تضمینی برای یکماه با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.
 • تبلیغات روزانه 50هزارتومان

  • اکانت گوگل ادوردز مبلغ 50هزار تومان تضمینی برای 1روز با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر .
 • دو هفته با دو کلمه کلیدی

  • اکانت گوگل ادوردز مبلغ 450هزار تومان تضمینی برای 2هفته با دو کلمه کلیدی از 8 صبح تا 18 بعدازظهر کل روزهای کاری.
 • یک ماهه شبانه روز با دو کلمه کلیدی

  • تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
   با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل
 • یک هفته روزانه با دو کلمه کلیدی

  • تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
   با دو کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل
 • تبلیغات در گوگل روزانه با 4 کلمه کلیدی

  • تبلیغات در گوگل با 4 کلمه کلیدی روزانه از 8 صیح تا 6 بعدظهر کل روزهای کاری یکماه تضمینی
 • تبلیغ یک ماهه شبانه روزبا 4 کلمه کلیدی

  • تبلیغ در گوگل یک ماهه شبانه روز
   با چهار کلمه کلید به صورت تضمینی صفحه اول گوگل
 • تبلیغ یکماه در گوگل با 6 کلمه کلیدی

 • تبلیغات در 150 سایت تبلیغاتی

  • درج تبلیغات شما در 150سایت مطرح تبلیغاتی
 • تبلیغات در گوگل یکماه تضمینی با 5 کلمه کلیدی